Statuten

Statuten zoals vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2012

 

------------------------STATUTEN--------------------------

 

NAAM, ZETEL

 

Artikel 1.

 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Familiemediators, af te korten als mfam.

 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

 

DOEL

 

Artikel 2.

 

1. De vereniging heeft ten doel:

 

- het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening;

 

het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;

 

- het aan de leden bieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betref¬fende familiemediation;

 

het bevorderen van de professionalisering door verdieping en kwaliteitsbevordering;

 

- het bijdragen aan de doelstellingen van de Nederlandse Mediatorsvereniging, statutair gevestigd in Utrecht, kantoor houdend in Amsterdam, zoals verwoord in de statuten van voormelde vereniging

 

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 

- het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en aspirant-leden

 

- het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over familiemediation;

 

DUUR

 

Artikel 3.

 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 4.

 

1. De vereniging kent leden en aspirant-leden.

 

2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

 

Artikel 5

 

Als lid of als aspirant-lid kan worden toegelaten degene die

 

a. voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap zoals deze zijn neergelegd in het huishoudelijk reglement,

 

b. aanspreekbaar is op het leveren van een bijdrage aan de professionalisering van familiemediation.

 

 

 

Het bestuur beslist over de toelating nadat de aanvrager het daarvoor bestemde aanvraagformulier heeft ingevuld.

 

Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het besluit van de vergadering tot toelating zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

 

Artikel 6.

 

In geval een lid handelt in strijd met zijn lidmaatschaps-verplichtingen dan wel door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, is het bestuur bevoegd het lid te schorsen voor een periode van ten hoogste 4 maanden.

 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet door het geschorste lid worden uitgoefend.

 

 

 

Artikel 7.

 

1. Het lidmaatschap eindigt:

 

a. door overlijden van het lid;

 

b. door opzegging door het lid;

 

c. door opzegging namens de vereniging;

 

d. door ontzetting;

 

 

 

2. Een lid kan het lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die voor de eerste december van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst van de opzegging binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen aan het lid. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigings¬jaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op 1 april van dit jaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd in het huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan ook onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

 

 

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 8.

 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

 

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld op voordracht van het bestuur. Ieder aspirant-lid betaalt een afwijkende contributie, waarvan het bedrag eveneens jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld op voordracht van het bestuur.

 

 

 

BESTUUR

 

Artikel 9.

 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal 7 personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

 

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergade¬ring niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan.

 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal tweemaal herbenoembaar.

 

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

 

7. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt.

 

8. De wijze van vergaderen, besluitvorming en onkosten-/ vacatievergoeding van het bestuur is nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

 

VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 10.

 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

 

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

 

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Artikel 11.

 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

 

2. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

 

3. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een commissie bestaande uit tenminste drie leden.

 

4. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

 

 

 

Artikel 12.

 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, tenzij deze statuten een langere termijn voorschrijven. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling.

 

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk of digitaal met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

 

 

 

Artikel 13.

 

1. Alle gewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem, behoudens het bepaalde in artikel 6. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een aspirant-lid kan ook tot de vergadering worden toegelaten, doch heeft daar geen stemrecht.

 

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem betreffen.

 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd in een apart besluit, dat aan alle leden digitaal wordt toegezonden, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem¬men, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

 

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

 

 

Artikel 14.

 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.

 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangezocht lid van de vereniging notulen gehouden. Deze notulen worden de leden digitaal voorafgaande aan de eerstvolgende algemene vergadering toegezonden. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen in de digitale versie worden de notulen geaccordeerd door de voorzitter en als zodanig gearchiveerd door de secretaris.

 

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 15.

 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. Deze verplichting kan worden vervangen door een digitaal bericht dat naar de website verwijst of zelf de beoogde wijziging bevat.

 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan

 

een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden

 

is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 16.

 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitge¬brachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

2.Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereni¬ging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 

7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

 

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 17.

 

1. De algemene vergadering kan één of meer reglement(en) vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 18.

 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.