Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators Nederland

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 30 mei 2012 en gewijzigd op 29 januari 2013 en 27 januari 2015.

 

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt onder de volgende begrippen verstaan:

mfam: de Nederlandse Vereniging van Familiemediators, opgericht in 2010 en waarvan de statuten zijn vastgelegd in notariële akte d.d. 26 maart 2013 verleden voor notaris Mr B. Lever te Meppel;

MfN: Mediatorsfederatie Nederland, gevestigd te Rotterdam;

NMv: Nederlandse Mediatorsvereniging, statutair gevestigd te Utrecht;

P.E.: Permanente Educatie;

R.v.R.: Raad voor Rechtsbijstand, gevestigd te Utrecht.

 

Artikel 2 Lidmaatschap

 1. Als lid van de mfam kunnen worden toegelaten MfN- registermediators die lid zijn van de NMv of van een andere vereniging die lid is van de MfN en die beschikken over de aantekening familiemediator in het MfN-register.

  Daarnaast dienen zij:

  1. de voorgaande drie jaren tenminste 15 familiemediations te hebben verricht op het terrein waarop zij zich profileren, waarvan een substantieel deel is afgesloten met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst/ouderschapsplan;

  2. te voldoen aan de vigerende eisen van de RvR voor de doorverwijzingsvoorziening van familiemediators;

  3. daadwerkelijk bereid te zijn presentaties voor de vereniging te houden en op hun beurt actief te zijn in het bestuur of in commissies;

  4. zich permanent te laten bijscholen door het behalen van tenminste 5 PEpunten per jaar op familierechtelijk gebied; én

  5. te voldoen aan de eisen die naar het oordeel van het bestuur of de ALV aan de professionaliteit en de kwaliteit van een familiemediator gesteld kunnen worden.

 2. Aspirant-leden kunnen worden MfN- registermediators van wie aannemelijk is dat zij binnen 2 maanden zullen voldoen aan de vigerende lidmaatschapsvoorwaarden. Zij nemen op dezelfde voet als gewone leden deel aan de bijeenkomsten van mfam doch hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering. Aspirant-leden komen in aanmerking voor eventueel aan deze bijeenkomsten verbonden PE punten en andere privileges die aan de leden ten goede komen zolang zij aspirant-lid zijn. Het is een aspirant-lid niet toegestaan het logo van de mfam te gebruiken.

 1. Mediators die niet voldoen aan het gestelde in artikel 2 lid 1 of lid 2 en menen wel voor toelating als lid in aanmerking te komen, dienen zich onder overlegging van bewijsstukken met betrekking tot hun opleiding en ervaring als familiemediator tot het bestuur van de mfam te wenden, waarna het bestuur over hun toelating beslist uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt.

 2. Het lidmaatschap van de mfam dient te worden aangevraagd door volledige invulling van het desbetreffende aanvraagformulier en toezending van de gevraagde documenten. De aanvrager/-ster verklaart bij invulling van het aanvraagformulier dat hij/zij het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Het bestuur beslist uiterlijk twee maanden na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin verlangde stukken over de toelating van het lid of aspirant-lid.

 3. Indien het bestuur het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap niet toekent, moet het desbetreffende besluit ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld. Tegen een dergelijk besluit staat binnen één maand na ontvangst van het besluit beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste ressort over de toekenning beslist, met een meerderheid van 2/3 de van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee.

 4. Het bestuur heeft de bevoegdheid na te gaan of een bestaand lid voldoet aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden voor het lidmaatschap. Wanneer het bestuur van oordeel is dat een lid niet aan deze voorwaarden of eisen voldoet, zal het bestuur dit aan het lid laten weten. Het lid krijgt vervolgens 3 maanden de tijd om alsnog aan de voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan het lidmaatschap conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten door de vereniging kan worden opgezegd.

 

Artikel 3 Contributie

 1. De contributie wordt geïnd door de penningmeester van de mfam. Zij moet worden betaald binnen dertig dagen na de verzending van de contributienota. Indien het betreffende (aspirant-)lid hieraan niet voldoet en de vereniging aanmaningen moet sturen, dan kunnen voor de eerste en tweede aanmaning administratiekosten respectievelijk aanmaningskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten worden door het bestuur vastgesteld op voordracht van de penningmeester. De administratiekosten worden hierbij vastgesteld op minimaal   € 5 per aanmaning. Onder aanmaningskosten zijn niet begrepen de kosten van incasso indien het lid ondanks de eerder gedane aanmaningen geen betaling aan de mfam heeft gedaan. Ook deze kosten komen ten laste van het (aspirant-)lid.

 2. Bij aanmelding vóór 1 juni van het betreffende kalender jaar dient de volledige contributie te worden betaald. Bij aanmelding na 1 juni is het (aspirant-)lid voor de resterende maanden van het kalenderjaar een bedrag van € 15,- per maand aan contributie verschuldigd.

 

Artikel 4 Gedragscode

 1. Alle activiteiten van bestuurders en leden naar buiten toe onder de vlag van de mfam dienen toestemming te hebben van het bestuur.

 2. Leden en bestuursleden dienen zich te gedragen zoals een goed (bestuurs-)lid betaamt.

 3. Voor zover naleving van het Meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld van de mfam, zoals dit is vastgesteld door de ALV van 27 januari 2015, niet reeds valt onder de algemene norm van lid 2 van dit artikel, verbinden de leden van de mfam zich om de in dit Meldprotocol vervatte gedragslijnen te volgen.

 

Artikel 5 Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat in principe uit vijf leden te weten: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden met een algemene functie.

 2. Het bestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden op en brengt dat ter kennisname van de Algemene Ledenvergadering. Dit rooster wordt dusdanig opgesteld dat de voorzitter niet gelijktijdig aftreedt met de secretaris of de penningmeester.

 3. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar.

 4. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

 5. Bij ontstentenis van een van de bestuursleden door tussentijds vertrek of anderszins, neemt een van de andere bestuursleden de weggevallen functie tijdelijk waar, totdat een nieuw bestuurslid is benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

 6. Indien een bestuurslid gedurende zijn zittingsperiode meer dan twee bestuursvergaderingen na elkaar niet aanwezig is, kan hij of zij worden ontheven van zijn of haar functie en als lid van het bestuur. De voorzitter, secretaris en/of penningmeester hebben in dit geval gezamenlijk het recht om het betrokken bestuurslid (-leden) te ontheffen van diens functie en verdere toegang tot de bestuursvergaderingen te weigeren. Zij zullen dit melden in de eerstkomende algemene ledenvergadering, waar alsdan definitief beslist wordt over het aftreden van de betrokken bestuurslid (-leden). Voor deze beslissing is een gewone meerderheid van stemmen vereist.

 

Artikel 6 Commissies

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen.

 2. De leden van een commissie als bedoeld in lid 1 worden benoemd en ontslagen door het bestuur. De commissies hebben een door het bestuur omschreven taak.

 3. Elke commissie heeft een bestuurslid als contactpersoon. Dit bestuurslid kan bijeenkomsten van de commissie bijwonen doch heeft daarin geen stemrecht. Hij/zij wordt regelmatig, tenminste driemaal per jaar, op de hoogte gehouden van wat speelt in de commissie. Commissies worden op de hoogte gesteld van de data van bestuursvergaderingen.

 4. De algemene vergadering kan in een bijzondere situatie een commissie benoemen met een speciale taak. In een dergelijke commissie neemt ook een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid zitting; het bestuurslid heeft een gelijk stemrecht als de andere leden van de commissie.

 

Artikel 7 Inschakelen van externen

 1. Indien het bestuur besluit om externe hulp in te roepen om bepaalde werkzaamheden te verrichten in het belang van de vereniging of deskundigen te raadplegen, dan zal dit geschieden onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering en binnen het gestelde in de statuten.

 2. De werkzaamheden zullen pas mogen beginnen nadat hiervoor een begroting is ingediend en goedgekeurd door het voltallige bestuur.

 3. Indien geen sprake is van een begrotingspost voor externe hulp in een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarbegroting, dan zullen deze werkzaamheden een bedrag van € 2.000, - niet mogen overstijgen.

 4. Blijkt dat de kosten hoger zullen worden, dan dient er een (extra) Algemene ledenvergadering te worden bijeengeroepen om het maken van de kosten goed te keuren.

 5. De Algemene Ledenvergadering kan eveneens besluiten om deskundigen te raadplegen. Voor dit besluit is de gewone meerderheid van stemmen vereist.

 

Artikel 8 Gebruik logo van de mfam

Uitsluitend leden mogen gebruikmaken van het logo van de mfam. Het gebruik van het logo van de mfam is qua kleurstelling, positie en formaat gebonden aan de huisstijlrichtlijnen. Het is niet toegestaan het logo te gebruiken op een wijze die een negatief beeld kan geven van de mfam.

 

Artikel 9 Onkostenvergoedingen

 1. Voor de leden van het bestuur is een onkostenvergoeding beschikbaar voor de reële kosten die zij in de uitoefening van een opdracht van het bestuur hebben gemaakt;

 2. De leden van het bestuur ontvangen een aanwezigheidsvergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op € 25,- per bestuurslid per bestuursvergadering, waaraan het betreffende bestuurslid heeft deelgenomen. Een verhoging van de aanwezigheidsvergoeding zal aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

 3. Voor zowel bestuursleden als commissieleden geldt dat de met voorafgaande goedkeuring van tenminste 2 bestuursleden – onder wie tenminste de voorzitter of de penningmeester - gemaakte extra onkosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten alleen zullen worden vergoed tegen overleggen van de betreffende nota’s en afrekeningen. De declaraties moeten uiterlijk binnen het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zijn bij de penningmeester zijn ingediend en, indien het om commissieleden gaat, zijn voorzien van een handtekening van een van de bij de commissie betrokken bestuursleden.

 

Artikel 10 Volmachten, stemmen

 1. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Volmachten voor de algemene vergadering dienen ten minste te vermelden: de naam en handtekening, dan wel een verwijzing naar een identiteitskenmerk van de volmachtgever en van de gevolmachtigde, alsmede de datum van de vergadering waarvoor de volmacht geldt.

 2. Volmachten dienen vóór aanvang van de vergadering te worden overhandigd aan de voorzitter of diens plaatsvervanger.

 3. Het stemmen in de vergadering geschiedt bij handopsteken. Indien zich geen duidelijke meerderheid aftekent, dan kan de voorzitter besluiten tot hoofdelijke dan wel schriftelijke stemming.

 

Artikel 11 Slotbepaling

Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn te raadplegen op de website van de mfam. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.